484.Lezing Paddenstoelen Atlas Drenthe

Voorzijde van de folder van de Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe met de omslagen van de drie delen. Deze atlas is in gedrukte vorm uitverkocht.

Bij de oprichting van de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe in 1999 was de belangrijkste doelstelling een vlakdekkende inventarisatie van de mycoflora in Drenthe en het publiceren van de resultaten in boekvorm. Dit doel is in 2015 verwezenlijkt met de publicatie van de driedelige Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe. Helaas was de hele oplage van het boek in 2018 uitverkocht. Het is alleen nog antiquarisch te koop. Een herdruk wordt niet verwacht. Daarom heeft het bestuur van de PWD in december 2019 besloten om de volledige inhoud van deze atlas op onze website te plaatsen, zodat deze voor alle belangstellenden toegankelijk is.

Op deze pagina staan alle hoofdstukken van deze atlas als afzonderlijke items. Ze kunnen hier worden geraadpleegd en ze kunnen als PDF file worden gedownload voor privé gebruik.
Op deze webversie zijn de auteursrechten van toepassing die ook gelden voor de Atlas in boekvorm: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eerste auteur.
Eerste auteur: Eef Arnolds; eefarnolds@gmail.com.
—————————————————————————————————————————————-

On this page the complete content can be found of the ‘Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe‘, published by ‘Werkgroep Paddenstoelen Kartering Drenrthe’. The printed version (2015) is sold-out and will not be printed again. Each chapter can be consulted and may be downloaded as PDF file for private use.
On this webversion the same copyright applies as for the printed version: No part of this book may be reproduced in any form by print, microfilm or any other means without written permission from the first author.
First author: Eef Arnolds; eefarnolds@gmail.com.

DEEL 1 INLEIDING

DEEL 2 GRASLANDEN, HEIDEN, MOERASSEN EN CULTUURLAND

DEEL 3 LOOF- EN NAALDBOSSEN

https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/atlas-paddenstoelen-drenthe/
http://www.mycokey.com/ ???
http://www.mycokey.com/newMycoKeySite/MycoKeyIdentQuick.html >??
http://www.mycokey.com/Downloads/FungiOfTemperateEurope_Wheels.pdf

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=18127 over de Grote Harpoenzwam


 • from the blogpost:
  'Working on translating a key to the European shield bug nymphs (Puchkov, 1961) I thought I would look for pictures of the earlier life stages (nymphs, Fig. 1) of shield bugs (Pentatomoidea) on iNaturalist and found few observations actually had the life stage annotation. I do not have the exact numbers of Europe as a whole at that point in time, but Denmark currently has around 19.8% and the United Kingdom has around 29.4% of the observations annotated (GBIF.org, 2023).''
  https://larsgw.blogspot.com/2023/08/finding-shield-bug-nymphs-on-inaturalist.html
 • (*) bronnen:
  Download (eis-nederland.nl)
  Bolwerk van zeer zeldzame zandhommel in Hoeksche Waard | Natuurmonumenten
  https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=1057&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563

  https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/korendijkse-slikken/nieuws/bolwerk-van-zeer-zeldzame-zandhommel-in-hoeksche-waard
  https://knnv.nl/nieuws/wie-doet-er-mee-aan-het-onderzoek-naar-de-zandhommel/'
  https://knnv.nl/wp-content/uploads/2023/09/Programma-Inspiratiedag-28-okt-2023.pdf


 • https://www.vanlauwerstoteems.nl/
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/uploads/1/1/7/1/117136146/een_kronkelend_verhaal.pdf
  De veenrivier de Oude Riet kreeg rond het jaar 800 na Chr. een andere loop, toen de Lauwerszee ontstond. Het zeewater drong bij vloed diep het Westerkwartier in en gebruikte daarvoor de bedding van het veenriviertje Oude Riet. Er ontstond een getijdenlandschap met grote invloed op het ontstaan van zowel het noordelijk als zuidelijk Westerkwartier. De rivier maakte kolonisatie en ontginning van de ‘wolden’ in het moerassige zuiden mogelijk. Al in de middeleeuwen verzandde de zeearm. Deze werd afgedamd en ingepolderd. De waterafvoer werd toevertrouwd aan gegraven waterlopen, waaronder Wolddiep en Matsloot. De oude zeegeul is op veel plekken nog zichtbaar in de vorm van inversie – de bedding van de vroegere zeearm ligt hoger dan het omringende land.
  https://www.ouderiet.com/nieuws
  De lezing gaat over de jongste inzichten rond deze zee-inbraak, de ontwikkeling ervan en de gevolgen voor het landschap en de bewoners toen en nu. Ook gaat Westerink in op prognoses rond de zeespiegelstijging en bodemdaling voor de nabije toekomst. Ben gebruikt veel zelf getekende kaarten voor de historische ontwikkeling van het landschap. Archeologische, bodemkundige en geografische gegevens komen aan bod.

  Met de lezing vragen Platform Oude Riet en Stichting Oudheidkamer Fredewalda aandacht voor het dallandschap Oude Riet, de geschiedenis en de verdere ontwikkeling ervan.


 • https://noorderbreedte.nl/?s=lelylijn+koos+vos&x=0&y=0
  Het Platform wil het beekdallandschap van de Oude Riet zichtbaar, beleefbaar en voorstelbaar maken. Geen wonder dat we de discussie over de Lelylijn met zorg volgen. We vragen ons af wat aanleg van deze spoorlijn gaat betekenen voor dit landschap. In hoeverre gaat deze lijn dit gebied ‘raken’ en treffen? Veel is nog onduidelijk (financiering, precieze tracé, een internationale of slechts nationale lijn), maar de gevolgen kunnen groot zijn. Om de discussie aan te zwengelen publiceerde Koos Vos in 2021 hierover in tijdschrift Noorderbreedte. Zijn insteek is dat ‘de Lelylijn de nekslag is voor een beschermd landschap’.


 • De afgelopen jaren zijn in diverse tijdschriften en bundels kleinere - en soms ook wat grotere - artikelen van mijn hand verschenen. In deze rubriek wordt een aantal daarvan als PDF-bestand gepresenteerd.

  •  'Oersloten' in Ubbega [2019]
  •  Een pikante vergissing [2019]
  •  Abt Menko over de Fivel en de kerk te Wittewierum [2019]
  •  Meten en rekenen. De Semslinie van 1615 [2018]
  •  De Marcellusvloed en de Eemsdijk [2018]
  •  Het Boterdiep en de Chinese baby's [2018]
  •  Lageweg en Boterdiep te Bedum [2018]
  •  Twee foto's van Farmsum [2017]
  •  Groningen tegen de bisschop? [2017]
  •  Nogmaals (de) Oosterhoogebrug  [2017]
  •  Drie vergeten toponiemen [2016]
  •  Wacht nog even met het herschrijven van de geschiedenisboekjes!  [2015]
  •  Vriendschap en eendracht op z’n Gronings [2011]
  •  Graven bij Stootshorn. De verbinding tussen Groningen en het Oldambt gedurende de oorlogsjaren 1580-1594 [2010]
  •  Een inspirerende vergissing [2010]
  •  ‘Vrij ende freesch’. Stad en Lande in de middeleeuwen [2008]
  •  Van Reductie tot Provincie [2008]
  •  Een bewogen ambtenaar [2006]
  •  Duivenpost [2003]


  Mijn dissertatie Groningen, een stad apart uit 2007 en het boekje Een kronkelend verhaal uit 2011 zijn niet meer leverbaar, maar er is nog wel belangstelling voor. Dat geldt ook voor de vertaling van secretaris Johan Julsings  'geheime dagboek' over 1589-1594 en Francisco Verdugo's verslag over zijn belevenissen in de jaren 1581-1595. Pagina's met een verkorte weergave van de inhoud van deze publicaties bereikt men via de onderstaande links:

  •  Het Geheime Dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing  [2006]
  •  Groningen, een stad apart. Over het verleden van een eigenzinnige stad (1000-1600)  [2007]
  •  Voor God en mijn koning  [2009]
  •  Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze  [2011]

  Op deze pagina's staan links met behulp waarvan men pdf-versies van deze publicaties kan downloaden.


   


 • De streek rond de stad Groningen ligt ingesloten tussen het Drentse plateau en de kleilanden langs de Waddenkust. Dit gebied was alleen bewoonbaar voor zover de bewoners erin slaagden zich het Drentse water en de zee van het lijf te houden en tegelijk ook hun eigen overtollige water kwijt te raken.

  Eeuwenlang hebben de bewoners van dit gebied hun best gedaan om hun leefomgeving te verbeteren. Soms deden ze dat door de natuur een handje te helpen, maar meestal ging het erom haar te bedwingen of de schade te herstellen die ze had aangericht. Ze legden kaden en dijken aan, groeven watergangen en bouwden zijlen (sluizen). Sporen van deze ingrepen zien we terug in het landschap: in de loop van een sloot, in de vorm van een perceel grasland of in een verzakte dijk. Wie zijn ogen de kost geeft, ervaart zelf dat het landschap zich laat lezen als een tekst.
  ‘Groningen en het Drentse water’ is oorspronkelijk opgezet als een cursus die in de jaren 2012-2013 aan de Senioren Academie Groningen-Drenthe-Friesland is gegeven.
  Besproken worden de sporen die tot op de dag van vandaag getuigen van de strijd die onze middeleeuwse voorouders tegen het water hebben gevoerd. Uitgangspunt vormen zoveel mogelijk de schaarse schriftelijke bronnen die daarover bewaard zijn gebleven en die vaak moeilijk te interpreteren zijn. We volgen Hunze, A en Peizerdiep in hun loop door het land en de tijd en ontdekken dat ook de inrichting van het grondgebied van de huidige gemeente Groningen grotendeels bepaald is door de eisen die het water stelde.
  ‘Groningen en het Drentse water’ is bedoeld voor hen die meer willen dan een verhaal in grote lijnen en bereid zijn terug te gaan naar de bronnen van onze kennis.
  In de meeste hoofdstukken zijn becommentarieerde vertalingen opgenomen van de archiefbronnen die bij de reconstructie van de ontwikkeling zijn gebruikt. Transcripties van de oorspronkelijke teksten zijn als bijlagen aan de hoofdstukken toegevoegd.
   
  ‘Groningen en het Drentse water’ bestaat uit de volgende elf delen:
   
  1        Inleiding: waterstaatsgeschiedenis in Groningerland en de fysisch-geografische achtergrond
  2       Aduard, Drenterwolde en de Hunze (1285)
  3       Het Nieuwe Gat (1321-1322)
  4       Schilligeham, Redwolde en Paddepoel (1323-1365)
  5       Tussen Aduard en Drentse A (13e en 14e eeuw)
  6       Arbere en het Aduarderdiep (1313-1400)
  7       De Hunze omgeleid (c. 1400)
  8       Alle kanten op
  9       Kleisloot, Selwerderdiep en Boterdiep                     
  10     Tussen Aduard en Grijpskerk 1
  11      Tussen Aduard en Grijpskerk 2 
            
 • https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/themas/natuur.html?
  https://npo.nl/themas/klimaat
  https://npostart.nl/collectie/klimaat
  https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/themas/natuur.html
  https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/themas/natuur/milieu.html
  https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/themas/natuur/milieu.html
  https://www.2doc.nl/documentaires/collecties.html
  https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/locaties/europa.html
  https://vimeo.com/user25659899
  https://www.youtube.com/channel/UC3eGlQeu_nf6-BqvqOaQoGA
  https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/fossiele-strandvondsten-herkennen
  https://dvhn.nl/duurzaam/Een-stadsberm-in-mei-niet-maaien-wat-levert-dat-nou-op-Meer-dan-deze-bioloog-dacht-Goh-dit-is-toch-wel-interessant-28449544.html
  an een oerdegelijk stadsgrasveldje veranderde de middenberm van de Rembrandt van Rijnstraat in een kniehoog oerwoud, dankzij Maai Mei Niet. Maar leeft er ondertussen ook meer dan gras? ,,Ik tel zo twintig, dertig soorten.’’
  Dat de gemeente Groningen aan Maai Mei Niet doet, is te zien zodra je de Rembrandt van Rijnstraat in fietst. De middenberm werd de afgelopen weken met de dag hoger, woester, groener, maar vooral ook geler, witter, paars en een beetje roze. Voor insecten is zo’n veld beter dan een gladgemaaid gazon: ze vinden er beschutting en eten, ze bestuiven planten, ze vormen zelf weer een voedselbron voor vogels.
  https://rickmiddelbos.wordpress.com/
  https://www.sikkom.nl/actueel/Video-Huisbioloog-Rick-ontdekt-verborgen-onderwaterwereld-bij-het-Stadsstrand-28528635.html
  https://www.npostart.nl/collectie/natuur

 • Publicado el 05 de octubre de 2023 a las 07:57 PM por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios aún.

  Añade un comentario

  Entra o Regístrate para añadir comentarios