215 ===Voorgeschiedenis Geologie ===

{{Meebezig}}

{{Infobox park
| park=Zwagermieden(De Mieden)
| afbeelding=Westergeest_De_Dolle_Triemen_Zwagermieden_Feartspad_Miedwei_Hamsterpaad_08_22_52_189000.jpeg
| onderschrift=Ontginning van de Zwagermieden door de Kleine Zwemmer op te varen is mogelijk. De Eelke Meinertswei loopt parallel aan dit veenriviertje.
| type=[[Veenweidegebied]]
| provincie={{NL-vlag|Friesland (provincie)}}
| gemeente=[[Dantumadeel]]
| locatie=[Westergeest_(Friesland)|Westergeest]]
| status=[[Natuurnetwerk_Nederland|EHS]],Weidevogelgebied
| aantalbezoekers=
| voorzieningen=[[Cultuurlandschap]]
| beheerder= [[Staatsbosbeheer]], [[Land van Ons]], Particulieren
| oppervlakte=390 [[hectare|ha]]
| ontginning= Middeleeuwen
| lat_deg = 53
| lat_min = 15
| lat_sec = 19
| lat_dir = N
| lon_deg = 6
| lon_min = 2
| lon_sec = 8
| lon_dir = E
| mapname=Friesland
| maptype=relief
}}

[[Bestand:Staatsbosbeheer.SBB.Friesland.Zwagermieden,Koeien.Weide.Hammen.1 Kollum Triemen Petsloot.jpg| miniatuur|weidegebied in Zwagermieden]]
De '''Zwagermieden''' is een [[Weidevogel]]gebied in de [[Nederland]]se provincie [[Friesland]]. Het is eigendom van [[Staatsbosbeheer]] en een aantal boeren en bestaat uit laaggelegen [[Veen (grondsoort)|veen]] en [[klei-op-veen]]. De Zwagermieden ligt tussen de dorpen [[Driesum]] en [[Zwaagwesteinde]] westelijk van [[Westergeest (Friesland)|Westergeest]].

Het [[Natuurreservaat|vogelreservaat]] wordt omgeven door de Miedwei, de [[Kollumerzwaagstervaart]], [[Petsleat| Petsloot]] en de Easterbroeksterwei. De Zwagermieden zijn winterpoldergraslanden.

== Geschiedenis ==
===Voorgeschiedenis Geologie ===
Tijdens het [[Holoceen]] steeg de zeespiegel met tientallen meters en ontstond [[laagveen]] in de laagtes die gevuld waren met regenwater waaruit [[hoogveen]] groeide door opname van regenwater in het vochtige klimaat. In de [[Middeleeuwen]] besloeg dit hoogveen uiteindelijk zeer grote delen van de provincie Friesland. Tijdens de [[Grote Ontginning]] kwamen de nieuwe bewoners vanuit de kleigebieden via de toen ontstane beeklopen en veenriviertjes het gebied binnen. Sinds de 13e eeuw werd [[turf (brandstof)|turf]] gewonnen uit Zwagermieden dat tijdens het [[interglaciaal]] ontstaan is. Door turfwinning en ontwatering verdween het 6 meter dikke hoogveenpakket en [[Bodemdaling|daalde de bodem]]. De smalle lange weilanden dateren uit deze periode en zijn nog zichtbaar in het veenweidegebied op de hoogtekaart. Rondom 1400 verdween de bewoning van de door ontwatering lagere [[Made (hooiland)|mieden]] naar de dan hogere [[dekzandrug]]gen van de [[Friese Wouden]].{{Citeer web|url=http://www.historischepaden.nl/index.php?page=Wandelroutes&action=view&id=6|titel=Wandelroute 25. De Triemen - Zwagermieden|bezochtdatum=juli 2021|auteur=Landschapsbeheer Friesland|achternaam=SGB Noordelijke Friese Wouden|voornaam=Gemeenten in Noordoost Friesland|datum=juli 2021|uitgever=Provincie Friesland}} Tegen het einde van de [[Middeleeuwen]] was de ontginning voltooid. Mieden zijn laaggelegen [[hooiland]]en, ongeschikt voor bewoning, die niet bemest werden omdat ze vaak ver van de boerderij lagen.

== (Her)inrichting ==
In de [[Relatienota]] uit 1975 werd al 180 hectare als natuurgebied aangewezen. In 1990 werd een deel van de Zwagermieden via het [[NatuurBeleidsplan]] 'kerngebied' van de [Natuurnetwerk_Nederland|ecologische hoofdstructuur].{{Citeer web|url=http://www.itfryskegea.nl/wp-content/uploads/2017/11/EHS_Trynwalden2010.pdf|titel=EHS Trynwâlden-Zwagermieden 2010|bezochtdatum=}} Bij de [[ruilverkaveling]] van [Kollumerland] ontstond 400 hectare natuur wat de streekbewoners als verlies en bedreiging zagen zodat inrichtingsavonden gehouden werden.{{Citeer boek|titel=Inrichtingsplannen Miedengebieden|auteur=Wout Bijkerk|medeauteurs=M Bongers, J van der Veen|url=https://www.yumpu.com/nl/document/read/20162060/inrichtingsplannen-het-mieden-project|uitgever=Altenburg & Wymenga|datum=2006|pagina's=1-145}}{{Citeer web|url=https://www.surhuisterveen.com/actueel/de-toekomst-van-de-mieden-is-aan-de-bewoners|titel=De toekomst van de Mieden is aan de bewoners|bezochtdatum=Mei 2021|auteur=Friesch Dagblad (09-11-2005)|achternaam=Surhuisterveen.com|datum=9 November 2005|uitgever=Friesch Dagblad (09-11-2005)}} Na de landschapsherinrichting zal Staatsbosbeheer 1400 hectare in eigendom hebben in de Mieden. In 2004 zijn twee jonge moerasgebieden aangelegd en sinds 2017 is een [[informatiepaneel]] en een [[vogelkijkhut]] aanwezig bij het Natuurreservaat en [[waterberging]]splas Zwagermieden oost.{{Citeer boek|titel=Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland)|auteur=Otto Brinkkemper|medeauteurs=Wout Bijkerk, Marion Brongers, Sake Jager, Menne Kosian, Theo Spek & Jacob van der Vaart|url=https://docplayer.nl/4552-I-biografie-van-de-mieden-landschapsgeschiedenis-van-de-miedengebieden-bij-buitenpost-surhuizum-en-zwaagwesteinde-noordoost-friesland-tekstdeel.html|uitgever=Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten/Fryske Akademy /Altenburg & Wymenga|datum=Juli 2006}}{{Citeer boek|titel=Resultaten van vermoerassing|auteur=M Brongers|medeauteurs=W Bijkerk|url=https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2019/03/2743mrg_eindrapport-2485.pdf|uitgever=Altenburg en Wymenga|datum=Juli 2018}}{{Citeer boek|titel=EHS Trynwâlden - Zwagermieden 2010 (Ecologische Hoofdstructuur)|auteur=Freek Nijland|medeauteurs=Wielengroep|url=https://www.itfryskegea.nl/wp-content/uploads/2017/11/EHS_Trynwalden2010.pdf|uitgever=Uitgave Wielenwerkgroep|datum=Zwagermieden 2010}}

== Landschap==
===Ecologische Hoofdstructuur===
De Zwagermieden zijn onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS) een netwerk van Natuurgebieden. De Mieden zijn een schakel in de 'Natte As' van de natte as van Friese natuurgebieden [[Lauwersmeer]], [[Houtwiel]], [[Ottema-Wiersma-reservaat]] en [[Groote Wielen (natuurgebied)|Groote Wielen]]-complex en wordt al sinds de jaren 80 verstevigd en uitgebreid ondanks boerenweerstand. In het centrum van het gebied liggen een paar [[broekbos]]jes die deels gekapt worden voor de [[weidevogels]].

Grondwater, afkomstig van de hoger gelegen zandgronden, komt als kwel weer boven in De Mieden. De nadruk in De Mieden zal dan ook liggen op grondwater gebaseerde natuur.{{Citeer boek|titel=Inrichtingsplannen Miedengebieden|auteur=Wout Bijkerk|medeauteurs=M Bongers, J van der Veen|url=https://www.yumpu.com/nl/document/read/20162060/inrichtingsplannen-het-mieden-project|uitgever=Altenburg & Wymenga|datum=2006|pagina's=1-145}}

== Weidevogels & Flora ==
Het landschap van de Zwagermieden is al honderden jaren niet aangetast met bijzondere planten als [[stijve moerasweegbree]], [[kleinste egelskop]]{{Citeer tijdschrift|achternaam=Plantinga|voornaam=Jan Erik|medeauteurs=Jakob Hanenburg|url=https://natuurtijdschriften.nl/pub/701311/TWR2019029001003.pdf|titel=Kleinste egelskop (Sparganium natans) uit het diepste dal|jaargang=Natuur in Fryslan Jaargang 29|tijdschrift=Twirre|datum=2019 nr1}} en de [[welriekende agrimonie]].{{Citeer tijdschrift|achternaam=Papenburg|voornaam=Gertie|medeauteurs=Yde van der Heide|taal=NL|url=https://natuurtijdschriften.nl/pub/554940/TWR1992003002002.pdf|titel=Aspecten van de Vogel en Plantenwereld in een deel van de Zwagermieden in 1991|jaargang=1992|tijdschrift=Twirre 3|datum=April 1992}} De [[watersnip]], [[roerdomp]], [[tureluur]], [[veldleeuwerik]], [[zomertaling]] en [[kievit]] zijn als broedvogel vastgesteld en worden ook beschermd door verwijderen van bosjes en aanpassing van waterstanden. In 2019 en 2020 vond onderzoek plaats naar de predatie van weidevogels door de beschermde steenmarter.{{Citeer boek|titel=Onderzoek naar predatie door Steenmarter van weidevogels, Zwagermieden 2019|auteur=B. Jonge Poerink|medeauteurs=E.B. Oosterveld, Jasja Dekker|url=https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2020/12/AW-rapport-3247C-Onderzoek-steenmartepredatie-Zwagermieden-2019_eindrapport.pdf|uitgever=Altenburg & Wymenga|datum=Zomer 2019}}

{{Appendix}}

[[Categorie:Natuurgebied in Friesland]]
[[Categorie:Friesland]]
[[Categorie:Geografie van Friesland]]
[[Categorie:Landschapsmonument]]
[[Categorie:Provinciaal landschap]]
[[Categorie:Streek in Friesland]]
[[Categorie:Polder in Friesland]]
[[Categorie:Geografie van Noardeast-Fryslân]]
[[Categorie:Kollumerland en Nieuwkruisland]]

https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%202021/Zustandsbericht%202021_en_low.pdf

Literatuur, referenties

↑ Nieuwsblad Noordoost Friesland, Nieuwsblad Noordoost Friesland, "Bosje wijkt voor kansen weidevogel", 19 februari 2021. Geraadpleegd op 21 februari 2021.
↑ [Worst & Susanne Coppens (Cultuurland Advies)]; prof. dr. Hans Mol, prof. dr. Gilles de Langen, Landschapsbiografie van Noardeast-Fryslan.
↑ [Tomson, J.H.B.W. Elgershuizen, G.J. Bekker, W.E.M. Laane, S.H. Hosper, C. Kwakernaak, J. van Baalen, D.E.H. Wansink]; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Directie Zuid-Holland (ZH), Ecologische structuur: natte as Friesland Deltagebied. https://www.rijkswaterstaat.nl/.
↑ a b SGB Noordelijke Friese Wouden, Gemeenten in Noordoost Friesland, Wandelroute 25. De Triemen - Zwagermieden. Provincie Friesland (juli 2021). Geraadpleegd op juli 2021.
↑ [Wiersma]; Kennis Centrum Landschapl, Open Akkercomplexen in Friesland. Kennis Centrum Landschap RuG (22 februari 2021).
↑ [Hacquebord]; Natuurwetenschappelijke commissie Utrecht, KOLLMERLAND EEN KULTUURLANDSCHAP VAN UITZONDERLIJKE BETEKENIS (2006).
↑ De Vries, Gerben; Theo Spek, Noordelijke Friese Wouden. Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (juli 2021). Geraadpleegd op juli 2021.
↑ Wesselingh, Frank; Educatieve dienst Naturalis, Geologie van Nederland-ZeekleiLandschap. Naturalis (juli 2021). Geraadpleegd op juli 2021.
↑ Wesselingh, Frank; Educatieve dienst Naturalis, Geologie van Nederland-Laat Pleistoceen. Naturalis (juli 2021). Geraadpleegd op juli 2021.

Publicado el 27 de agosto de 2021 a las 03:15 PM por ahospers ahospers

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios