258-Gratis​ Nederlandse fossiele strandschelpen in beeld

​Nederlandse fossiele strandschelpen in beeld
"De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust"
https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28475
https://repository.naturalis.nl/pub/800043/Wesselingh-en-Moerdijk-2010-De-fossiele-schelpen-van-de-Nederlandse-kust.pdf
Op onze stranden vind je schelpen in vele kleuren en vormen. Sommige zijn vers, maar de meeste zijn versleten. Weinig mensen weten dat veel van de schelpen op het strand duizenden jaren geleden geleefd hebben. Op de stranden waar zand is opgebracht uit de Noordzee komen schelpen voor die vaak meer dan 100.000 jaar oud zijn. En met name in Zeeland zijn er stranden waar schelpen aanspoelen die zelfs miljoenen jaren oud zijn; fossiele schelpen dus. Inmiddels zijn er tegen de 700 soorten fossiele tweekleppigen en slakken bekend van de Nederlandse kust. Die zijn al honderd jaar onderwerp van verwondering en studie.

Sinds 1999 zijn er tientallen liefhebbers onder leiding van Naturalis-medewerkers bezig met het documenteren van de fossiele schelpen van de Nederlandse kust. Niet alleen van de stranden, maar ook uit schelpmateriaal dat is opgezogen uit de Westerschelde en de kustzone. Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het aanleggen van fietspaden. Daarbij zijn meerdere nieuwe soorten voor de wetenschap ontdekt en vele soorten die nieuw zijn voor Nederland. Veel van de soorten zijn bewerkt en gepubliceerd door verzamelaars, een mooi voorbeeld van citizen science.

Miljoenen jaren oud
Tot 2010 hebben de schelpenkenners gewerkt aan de fossiele tweekleppigen, stoottanden en keverslakken. Het boek daarover, dat zo’n 340 soorten omvat, is niet meer verkrijgbaar, maar wordt nu online beschikbaar gesteld door Naturalis. Met de uitgave kan je opzoeken of een stenige schelp die je hebt opgeraapt bij Hoek van Holland mogelijk een 50 miljoen jaar oude zwinkokkel is, en of een prachtige geknobbelde en geribde schelp van Terschelling wellicht een hartschelp uit de laatste tussenijstijd van 125.000 jaar geleden kan zijn.
omenteel werkt het onderzoeksnetwerk aan het tweede deel dat gaat over de fossiele slakken: een faunagroep die mogelijk wel 400 soorten omvat. De verschillende families worden in afleveringen behandeld in het tijdschrift Spirula van de Nederlandse Malacologische Vereniging en het is de bedoeling die na afloop te bundelen in een nieuw boek. Over twee jaar zou de volledige Nederlandse fossiele schelpenfauna, dankzij de inzet van talloze liefhebbers, in beeld moeten zijn.

Meer informatie
Het boek is te vinden in het repository van Naturalis, achter deze link.
https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
Tekst: Frank Wesselingh & Ronald Pouwer, Naturalis Biodiversity Center
Foto's: Gijs Peeters (leadfoto: Talochlamys harmeri, een drie miljoen jaar oude tweekleppige uit de Westerschelde, hoogte zes centimeter); Frank Wesselingh; Naturalis Biodiversity Center
https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
"De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust"
https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
Tekst: Frank Wesselingh & Ronald Pouwer, Naturalis Biodiversity Center

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28475
https://repository.naturalis.nl/pub/800043/Wesselingh-en-Moerdijk-2010-De-fossiele-schelpen-van-de-Nederlandse-kust.pdf
"De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust"

Eenvoudige mossensleutels

 1. Mossenboek deel1.pdfPDF-pictogram
 2. Mossenboek deel2.pdfPDF-pictogram
 3. Mossenboek deel3.pdfPDF-pictogram
 4. Mossenboek deel 4.pdfPDF-pictogram
 5. Mossenboek deel5.pdfPDF-pictogram
 6. Fotoboek voorblad 1+2.pdf PDF-pictogram
 7. Mossen op bomen.tabeldoc.pdf PDF-pictogram
 8. Mossen in de tuin.pdf
 9. Afdeling Gooi

  Bestämningsnyckel till släkten inom egentliga bladmossor: Bryophyta: Bryopsida: Buxbaumia–Anomodon

  These keys serve to identify the Swedish genera within class Bryopsida, which are treated in three
  volumes of the Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna (viz. Vol. AJ 6-23, AJ 24-36 and AJ 37-
  57). For each genus, the volume code, as well as the page where the presentation of the genus and
  the key to the species begins, is stated. On page 10, there is a guide to the keys presented in this
  publication. In cases where genera/species are variable with regard to the characters used to identify
  them, they are keyed out more than once. This is marked with the abbreviation p.p. (pro parte) following the name

  http://www.artdata.slu.se/nn/pdf/egentliga_bladmossor_huvudnyckel.pdf

  "De fossiele schelpen van de Nederlandse Kust"
  https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
  Tekst: Frank Wesselingh & Ronald Pouwer, Naturalis Biodiversity Center

 10. Op 11 mei vond de eerste lezing plaats door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis
  en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn
  lezing was: “De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied”. Voor een ademloos
  luisterend publiek ging Theo Spek, een zeer enthousiast verteller, in op de geschiedenis van het
  Groninger wierdenlandschap. Regelmatig zoomde hij in op Tinallinge en omgeving en onthulde hij
  terloops dat hij ontdekt heeft dat de naam Tinallinge waarschijnlijk voortkomt uit de naam van een
  oude Zweedse koning (Ingald) die onze kuststreek in vroegere tijden heeft beheerst. In zijn lezing
  benadrukte hij het unieke van het landschap en liet hij zien hoe belangrijk een bewust beleid is dat
  rechtdoet aan het karakter daarvan. De deelnemers waren zonder uitzondering zeer enthousiast,
  verschillende van hen gaven aan dat door deze lezing de manier van kijken naar bijvoorbeeld de al
  meer dan 1500 jaar door mensen gebruikte vennen en valgen echt positief is veranderd.
  De cyclus werd op dinsdag 8 juni vervolgd door Marco Glastra, directeur van het Groninger
  Landschap. Hij ging in op het heden en de toekomst van het wierdenlandschap aan de hand van de
  thema’s kust, landbouw, energie en erfgoed. Het Groninger Landschap is opgericht in 1936. De
  stichting bestaat uit 40 medewerkers, 400 vrijwilligers, 16.000 beschermers (particuliere donateurs)
  en 40 bedrijfsvrienden (zakelijke donateurs). De doelstelling is het beschermen van natuur, landschap
  en erfgoed in de provincie Groningen en het versterken van het maatschappelijk draagvlak daarvoor.
  Glastra gaf aan bij het thema landbouw welk een schaalvergroting er heeft plaatsgevonden in het
  Groninger landschap, met als voorbeeld de omgeving van Tinalling
  https://files.basekit.com/82/13/8213f5a5-7d0f-4ecc-b44a-ecbd51154916.pdf

 11. Herstel van een natuurlijker overgang tussen zoet en zout water in het Lauwersmeer lijkt mogelijk te zijn zonder dat de landbouw daar hinder van ondervindt. Dat is de conclusie na gesprekken van landbouwers en natuurorganisaties op uitnodiging van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. De gesprekken vonden plaats naar aanleiding van zorgen over doelen voor het zoutgehalte in het meer voor de Kaderrichtlijn Water 2022-2027.
  visvriendelijk spuien met de R.J. Cleveringsluizen verbeterd kan worden. Vissoorten zoals de paling en de rivierprik trekken van de Waddenzee naar de Drentse beken en weer terug, via de sluizen. Zo visvriendelijk mogelijk spuien is voor deze soorten cruciaal. Het spuien kan verbeterd worden door vissen meer gelegenheid te geven Een belangrijke verbetering kan worden gevonden in een verruimd spuivenster.
  https://www.noorderzijlvest.nl/perspectief-voor-natuur-en-landbouw-in-lauwersmeergebied
  https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf

  lastra gaf aan bij het thema landbouw welk een schaalvergroting er heeft plaatsgevonden in het
  Groninger landschap, met als voorbeeld de omgeving van Tinalling
  https://files.basekit.com/82/13/8213f5a5-7d0f-4ecc-b44a-ecbd51154916.pdf
  https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf  Beleef de natuur dichtbij
  Naar de natuur luisteren is fijn, maar echt in de natuur zijn is nog veel beter. Deze twee combineren kan natuurlijk ook. Want wandelen terwijl je naar de podcast luistert zorgt voor een extra stukje natuurbeleving. In de app ‘Wandelen in Overijssel’ (IOS en Android) van Landschap Overijssel vind je de mooiste routes.
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28496
  https://anchor.fm/natuurdichtbij
  https://anchor.fm/natuurdichtbij
  https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf


  ogelatlas: de voorlopige kaartjes geraken al mooi gevuld!
  Met dank aan het massale telwerk van jullie allen kunnen we ondertussen terugblikken op 2 broedseizoenen en 1 wintertelling en dat levert al behoorlijk gevulde verspreidings- een broedzekerheids-kaartjes op. Iedereen kan die voorlopige resultaten steeds bekijken op:
  www.vogelatlas.be
  Ga daar zeker eens kijken, want je kan er bv. ook al wat vergelijken met de kaartjes uit de vorige broedvogelatlas, ondertussen toch al bijna 20 jaar oud.
  In de loop van de komende weken, wanneer ook de nieuwe schattingen worden ingevoerd, zullen de huidige broedvogelkaartjes nog wat vollediger worden. Toch is er nog veel werk en jullie zien meteen ook waar er nog (flinke) gaten in de verspreiding zitten. We gaan er dus komende winter en volgend jaar nog eens keihard tegenaan en hopen daarbij opnieuw op jullie steun. In de mate van het mogelijke zullen ook weer enkele professionele krachten worden ingezet bij het telwerk.
  Op www.vogelatlas.be kan je nog steeds één of meerdere atlasblokken claimen en zo een zeer gewaardeerde bijdrage leveren aan een hopelijk zo compleet mogelijk overzicht van al onze broedvogels én overwinteraars!
  Veel dank!


  European Bird Census Council
  11163 gf87cjtnunigrldm520 ·
  📣The new issue of the Bird Census News (BCN) is out, including five articles.‼
  Read more here: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
  Download the pdf here: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
  Cover illustration by Evgeniy Koblik
  📣Het nieuwe nummer van het Vogelcensus Nieuws (BCN) is uit, inclusief vijf artikelen.!!
  Lees hier meer: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
  Download de pdf hier: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
  Omslagillustratie door Evgeniy Koblik
  Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/


  We beleven een laat voorjaar voor sommige soorten.....mis ze niet voor de nieuwe atlas!
  Het voorjaar van 2021 wijkt behoorlijk af van wat we de voorbije jaren gewend zijn. Nu de weersverbetering eindelijk een feit is, worden nog heel wat late en interessante aankomsten gemeld van soorten als Grauwe Klauwier, Bosrietzanger, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, Nachtzwaluw enz... De komende warme avonden zijn ook uitermate geschikt om op zoek te gaan naar broedbewijs van Ransuil, baltsende Houtsnippen enz...
  Grauwe Klauwieren lijken te bevestigen na hun opmerkelijke influx tijdens het eerste Vogelatlas-jaar. Je doet er goed aan geschikte biotopen nu te bezoeken. Vaak heeft één broedpaar al voldoende aan een hooilandje met braamstruweel en enkele hogere boompjes in de rand. Het zijn warmte-liefhebbers en je vindt ze op zonnige dagen vaak makkelijker in de latere middag dan in de vroege ochtend.
  Veel succes, op naar een zo volledig mogelijke nieuwe atlas!


  De nieuwe ABV-cijfers (t/m 2020) zijn beschikbaar!
  En het is helaas geen goednieuws-show geworden. Soorten van landbouwgebied scoren gemiddeld nog steeds erg slecht, maar ook bosvogels nemen recent een diepe duik, vooral onder invloed van een groep naaldhout-specialisten en soorten als Grote lijster die bijzonder snel in aantal lijkt af te nemen. Wat Usutu heeft aangericht onder de Merels wordt ook steeds duidelijker, hoewel op het terrein toch tekenen van herstel merkbaar worden.
  Niet alles is kommer en kwel en in alle leefgebieden zijn er gelukkig ook positieve uitschieters zoals Roodborsttapuit, Witte kwikstaart, Boomklever, Grote bonte specht enz...
  Meer hierover in het persbericht:
  https://www.vlaanderen.be/.../algemene-broedvogels-in.../
  of in het technische achtergrondrapport:
  https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/
  https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe-2019-update/
  https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
  Alle nieuwe cijfers zullen naar goede gewoonte ook verwerkt worden in vlot leesbare broedvogel-rapportages. Ze vormen tevens een zeer welkome aanvulling bij de nieuwe vogelatlas-gegevens die momenteel volop worden verzameld.


  Vogelnieuws nr. 33 staat online
  Download hier: https://pureportal.inbo.be/.../INBO_Vogelnieuws33def.pdf
  Net voor we het bizarre jaar 2020 afsluiten, rolt er nog een propvolle Vogelnieuws van de digitale INBO-persen! Daarin wordt ruim aandacht besteed aan de watervogeltellingen, we werpen een blik achter de schermen bij het zeevogelteam, de nieuwe (schitterende!) Europese broedvogelatlas wordt voorgesteld enz... We blikken ook nog even terug op het in september verschenen broedvogelrapport en er is aandacht voor een aantal praktische studies uit het veld (broedsucces weidevogels versus elektrische rasters, Bruine Kiekendieven met zenders en kleurmerken) enz...kortom, voldoende leesvoer voor de donkere dagen voor (en na) Kerst.
  We wensen alle vrijwillige en professionele medewerkers aan onze verschillende monitoring-projecten een fijn jaareinde en laten we hopen op een normaler 2021!

  Met dank aan Natuurpunt Studie voor de fijne samenwerking en de coördinatie van de vrijwillige medewerkers. En uiteraard vooral dank aan de tellers zelf, zonder jullie bestond er vandaag geen enkele trendgrafi
  https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
  Peter, een eenduidige verklaring is er niet, maar de twee die jij aanhaalt spelen wellicht een rol en worden ook in bv. Nederland als verklaring aangehaald. Sparrenbossen en -aanplanten hebben nog maar weinig toekomst in Vlaanderen en zullen op termijn waarschijnlijk grotendeels verdwijnen. Kiezen is verliezen, wanneer grote bestanden naaldhout (al dan niet geleidelijk) worden omgezet in Natura 2000 habitat heeft dat tenminste lokaal een directe impact op de echte naaldhout-specialisten.

  s zie eveneens reactie Wim. Ook in de buurregio's gaat het daar niet goed mee. Kijk bv. even op de soortenpagina's van Sovon, Kuifmees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14540 resp. Zwarte mees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14610 en Goudhaan: https://www.sovon.nl/nl/soort/13140
  https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe.../  Op de startpagina van www.vogelatlas.be werd een knop 'resultaten' toegevoegd waar je al een eerste -zeer voorlopige!- set van resultaten kan bekijken. Het eerste broedseizoen (2020) weerspiegelt zich in een groeiend aantal getelde atlasblokken. Het is nog maar op basis van 1 broedseizoen, maar nu reeds zijn er al opvallende verschillen waarneembaar.
  Je kan rechtsboven een soortnaam invullen, aanklikken en vervolgens openen zich de voor die soort reeds beschikbare kaarten. Ter vergelijk werden de aantallen- en de verspreidingskaarten uit de vorige atlasperiode (2000-2002) toegevoegd.
  De kaarten op de website worden voortdurend aangevuld naarmate er data worden ingevoerd door de tellers....spannend! We hebben er in ieder geval het volste vertrouwen in dat we ook deze atlas volledig gebiedsdekkend zullen gevuld krijgen als alle ervaren vogelkijkers hier mee hun schouders onder zetten!
  Dank aan alle tellers voor dit reeds mooie, voorlopige resultaat!
  De Vogelatlas is een samenwerking tussen INBO, Natuurpunt Studie en Likona
  Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/
  Gerard Oostermijer Biodiversiteit
  https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Swammerdam
  https://soundcloud.com/swammerdam/met-uitsterven-bedreigd-over-biodiversiteit-en-milieufilosofie
Publicado el 29 de noviembre de 2021 a las 08:45 AM por ahospers ahospers

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios