5. Geschiedenis, Historie en Herstelwerkzaamheden in 2010

De vijver in het centrum is uitgediept en wordt gevoed door regenwater. Samen met de Eelderbaan was het een paradijs voor libellen waarvan 22 soorten zijn aangetroffen. De groene glazenmaker hier ook gezien ook al ontbreekt zijn voedselplant Krabbescheer. Van de amfibieen zijn de groene kikker en de kleine watersalamander gezien. Meerkoeten en waterhoentjes zijn eenvoudig waar te nemen maar voor de schuwe dodaar moet je goed zoeken. Appelvinken, Ransuilen en Grote Bontes Spechten broeden in dit bos, de Ransuil komt ook voor in de singel bij de Eelderbaan. [3]. In 2020 zijn waterral, ijsvogels, beflijster, paarse morgenster, dalook en scheefbloemwitje gezien. De dwergvleermuis, egel, ree, watervleermuis en laatvlieger zijn zoogdieren die ook nog in 2020 waargenomen zijn. Omdat veel honden loslopen is de aanwezigheid van de ree onverwacht.

Archeologie

Vinkhuizen zelf ligt in de overstromingsvlakte van het Reitdiepsysteem met een bodem van klei die weinig water doorlaat, kwel is afwezig. Het is het oerstroomdal van de Drentsche Aa met een kleilaag van 3 meter dik waarna 3 m diepte het pleistocene zand begint. De kleiafzettingen in dit gebied zijn afkomstig van de Drentsche Aa en het Eelderdiep. Omstreeks 1200 is de dunne veenlaag die hier bovenop lag weggespoeld.

Varia

In het Roege Bos worden nachtelijke speeltochten en bootcamps gehouden en ook zijn er ook diverse speelplekken. Delen van het bos zijn aangewezen om los met de hond te kunnen lopen en er geldt geen aanlijnplicht. De vijver en de sloot zijn locaties waar het water vrij snel bevriest waardoor vrij snel geschaatst kan worden

De Eelderbaan was de geplande verbindingsweg aan de Westkant van de wijk Vinkhuizen en was gelegen in het verlengde van het Eelderdiepje. Deze verbindingsweg is vervangen door de Ringweg West (Frieschestraatweg) aan de Oostkant van Vinkhuizen. Bij de herinrichting van de Onlanden kreeg het Eelderdiep zijn oude functie terug en werd het omgelegde Eelderdiep afgesloten van de bovenloop. Het Eelderdiep mondt even ten zuiden van Hoogkerk uit in het Peizerdie

Ten noorden van het Hoendiep, in de Eelderbaan werd in 2005 bij de aanleg van
Helofytenfilters een kleine nederzetting uit de eerste eeuw v. Chr. aangetroffen en
opgegraven. Deze lag waarschijnlijk nabij een natuurlijk stroompje, de voorloper van het
Eelderdiepje en net buiten het veengebied.

Voor de zuivering van het water in de wijk wordt aan de zuidkant van de Eelderbaan een helofytenfilter aangelegd. Vanuit het helofytenfilter wordt het water naar het noordelijke deel van de wijk gepompt waarna het door het gebied circuleert.
Achter het helofytenfilter een gemaal geplaatst dat water verpompt naar het uiteinde van de noordelijke vijvertak. Hierdoor ontstaat een continue circulatie en zuivering van water in de wijk.

Vinkhuizen wordt vanuit het noorden gevoed met water uit het plangebied Reitdiep. Overtollig water verlaat de wijk vervolgens via het helofytenfilter (zuiveringsmoeras) naar de wijk de Held. Het overige water wordt inde Wijk Rondgepompt.

Op het eiland ten zuiden van de Siersteenlaan tussen Vinkhuizen en De Held lag een oeverzwaluwwal die niet  echter nooit onderhouden is , omstreeks 2010 was deze verwaarloosd en in 2015 was onduidelijk of de restanten er nog staan. Jaarlijks moeten de holen worden schoongemaakt en de gaten moeten worden gevuld met leemhoudend zand. (Lettelberter Petten doet dit nu anders)

Born, Source, Referentie

  1. https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
  2. https://www.dekrantvantoen.nl/
  3. https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/gebieden/42-stad-groningen
  4. Broedvogels van de vloeivelden van de Suikerunie Groningen
  5. https://www.avifaunagroningen.nl/site/downloads/phocadownload/grauwegors/GG2007_1online.pdf
  6. A&W Effecten op de Geoorde fuut

    https://www.labnol.org/embed/google/photos/

  1. Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)
Publicado el 02 de octubre de 2020 a las 01:02 PM por ahospers ahospers

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios