452.Online GroenLunch Natuurinclusieve zonneparken; de nieuwe Friese standaard!

https://www.fmf.frl/nieuws/online-groenlunch-natuurinclusieve-zonneparken-de-nieuwe-friese-standaard/

De klimaatcrisis en biodiversititeitscrisis kun je niet los van elkaar zien. De FMF streeft naar een natuurinclusieve energietransitie. Energieplannen voor bijvoorbeeld zonneparken of windmolens moeten niet onnodig tot ecologische en landschappelijke schade leiden. Er zijn juist volop kansen in de natuur en het landschap die we moeten benutten. Als FMF maken we ons hier sterk voor. Ieder energieproject levert winst op voor de natuur!

De klimaatcrisis vraagt dringend om actie op alle fronten. Daarbij hoort een Regionale Energie Strategie (RES) met een hoog ambitieniveau voor grootschalige duurzame energieopwekking. Het is onvermijdelijk dat ons Friese landschap daardoor verandert en ecosystemen worden beïnvloed. Maar ook de natuur en het landschap staan in Friesland onder grote, toenemende druk. Ziedaar de uitdaging in de energietransitie: een snelle opschaling van hernieuwbare energieopwekking én ervoor zorgen dat onze provincie aantrekkelijk en leefbaar blijft voor mens en natuur.

Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar er zijn volop kansen om ecologische en landschappelijke waarden juist te versterken. Tijden de online GroenLunch op 27 juni a.s. laten we ons door Kay Cesar (senior scientist TNO en voorzitter consortium Zon in Landschap) informeren over natuurinclusieve zonneparken. En we gaan in gesprek met Sietske Poepjes (gedeputeerde provinsje FRL), Wiebe Bouma (directeur Landschapsbeheer Friesland), Ellen Bruins Slot (voorzitter Ús Koöperaasje) en Suzanna Bekkema (programma manager Friese Milieu Federatie). Om de Friese RES natuurinclusief te maken ligt er nog flink veel werk. We gaan in gesprek over de opgave die er ligt, de spanningen die het oplevert en de mogelijkheden die we zien in Friesla

https://www.fmf.frl/nieuws/online-groenlunch-natuurinclusieve-zonneparken-de-nieuwe-friese-standaard/

De presentaties:

Presentatie Kay Cesar Presentatie Suzanna Bekkema

 

 • Digitale Groenlunch: Natte teelten voor het veen
  Er is momenteel heel veel aandacht voor bodemdaling van de veengebieden in Nederland. Door het oxideren van veen komt er CO2 vrij en daalt de bodem. Provincies, waterschappen en het Rijk willen daarom bodemdaling tegengaan en hebben afspraken gemaakt over het vernatten van het veen. De vraag is of er naast de productie van melk ook andere verdienmodellen zijn in deze gebieden. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar natte teelten. Dit zijn (landbouw)gewassen die goed gedijen bij hoge grondwaterstanden zoals lisdodde, wilgenteelt en cranberryteelt. Maar is dit een goed alternatief voor boeren in de veenweidegebieden en is er voldoende afzetmarkt? Op dit moment wordt daar op verschillende plekken in Nederland onderzoek naar gedaan, onder andere in het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en in It Bûtenfjild (Better Wetter). Tijdens de groenlunch wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek tot nog toe en het perspectief voor de lange termijn.

  Sprekers tijdens de Groenlunch Digitale Groenlunch: Natte teelten voor het veen zijn:

  -Eddy Wymenga (directeur Altenburg & Wymenga en initiatiefnemer Better Wetter)
  -Frank Lenssinck (Directeur/innovatiemanager Veenweiden Innovatie centrum tevens innovatiemanager Dairy Campus)

 • https://lc.nl/friesland/heerenveen/Iedereen-zijn-eigen-dierentuintje-28370366.html
  In deel 6 kijken we met een ‘biodiversiteitsblik’. Lector Arjen Strijkstra brengt in kaart op welke plekken veel verschillende insectensoorten kunnen voorkomen, en waar heel weinig.
  Bioloog Arjen Strijkstra analyseert de biodiversiteitscrisis. 'Als dieren alleen nog in stedelijke omgeving kunnen leven, heb je ze eigenlijk al
  NBV Bijenhoudersvereniing
  https://www.youtube.com/watch?v=gayGwJ_eLW0
  Op 28 september 2021 organiseerde de NBV een publiek webinar over biodiversiteit, toegespitst op bijen en de bijenhouderij.

  min. 03:33 | Inleiding Koos Biesmeijer | Directeur Naturalis
  Koos Biesmeijer neemt deelnemers mee in biodiversiteit in algemene zin. Na zijn inleiding is er kort de tijd voor het stellen van vragen

  min. 28:23 | Lezing Arjen Strijkstra | Lector Bijengezondheid & bioloog
  Vanuit zijn rol als lector Bijengezondheid (hogeschool Van Hall Larenstein) geeft Arjen een beeld van de biodiversiteit toegespitst op de bijen en de bijenhouderij. Na zijn lezing is er kort de gelegenheid voor het stellen van vragen.

  min. 01:12:44 | Lezing Eric Mahieu & Aat Rietveld | Commissie Biodiversiteit
  Eric Mahieu en Aat Rietveld (Commissie Biodiversiteit) stellen op een interactieve en creatieve wijze de rol van de NBV in dit vraagstuk aan de orde, maar zeker ook de rol die iedereen zélf kan pakken.

  Op https://www.bijenhouders.nl/live kun je de presentaties van Koos Biesmeijer en Arjen Strijkstra (binnenkort) downloaden.
  https://www.youtube.com/watch?v=gayGwJ_eLW0

 • Opname van het OBN Kennisuur webinar Herstel konijnenpopulaties, op donderdag 11 mei 2023

  Opname van het OBN Kennisuur webinar Herstel konijnenpopulaties, op donderdag 11 mei 2023


 • Publiek Webinar NBV Bijenhouders Lezing Arjen Strijkstra | Lector Bijengezondheid & bioloog (start op 28 min 23 sec)

 • 150609 P06 | Dynamisch Kustbeheer | Jitske Esselaar - Staatsbosbeheer jpg
  https://www.dynamischkustbeheer.nl/content/content.asp?menu=10910000_000000
  Rijk aan gradiënten
  Staatsbosbeheer beheert alle duingebieden van Texel, waaronder De Slufter. Boswachter Jitske Esselaar legt uit waarom dat gebied ecologisch zo bijzonder is. ''Er komen allerlei overgangen voor: van hoog naar laag, van zout naar zoet en van droog naar nat. Zowel de overstroming door de zee als de afstroming van zoet kwelwater uit de duinen dragen hieraan bij. Die overgangen zijn 'hotspots' voor allerlei planten- en diersoorten.''
  Omdat de huidige situatie zo bijzonder is, wil Staatsbosbeheer goed in de gaten houden welke effecten een eventueel ander beheer van de sluftermonding heeft voor de natuur. Daartoe is een ecologisch monitoringprogramma gestart.

  Toppredatoren als indicator
  De monitoring wordt voor een groot deel uitgevoerd door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein. Arjen Strijkstra, docent diermanagement, begeleidt een deel van het onderzoek. Volgens hem is De Slufter ''wildlife op en top'' en maken juist de natuurlijke processen De Slufter uniek. ''Maar'', zegt hij, ''Er moeten wel natuurdoelen worden gehaald. Dus het is belangrijk om te weten of het gebied bij een ander beheer bijvoorbeeld zandiger wordt of zouter. Als indicatoren daarvoor kijken wij naar de soortsamenstelling van loopkevers en spinnen. Die soorten leven van andere insecten en arthropoden die op de vegetatie zitten. Het zijn de toppredatoren van De Slufter en die zeggen veel over de biodiversiteit van flora en fauna. Als er veel soorten bovenin het systeem voorkomen, komen er ook veel onderin het systeem voor.''
  Loopkevers
  Volgens Strijkstra zijn loopkevers een goede groep om te monitoren. Er is veel onderzoek naar gedaan en de kevers zijn relatief eenvoudig gestandaardiseerd te vangen, in koffiebekertjes. In Nederland komen maar liefst 380 soorten voor, per habitat komt dat neer op een soort of 50 a 60. Er zijn specifieke waterminnende en zoutminnende soorten en aan de hand daarvan zijn veranderingen in het systeem redelijk goed te volgen. De focus van Strijkstra en zijn studenten ligt op de zoet-zoutgradiënt langs de randen van De Slufter, want daar komen de meest kwetsbare vegetaties voor.
  150609 P06 | Dynamisch Kustbeheer | Jitske Esselaar - Staatsbosbeheer jpg

 • Groenlunch: Van het (aard)gas af: hoe doe je dat?
  In 2050 willen we volledig van alle fossiele brandstoffen verlost zijn. We streven ernaar dat alle energie dan hernieuwbaar is en dat we niet meer afhankelijk zijn van ondermeer aardgas. Nieuwbouwhuizen krijgen geen gasaansluiting meer, maar ook bestaande woningen zijn (op termijn) aan de beurt. In 2030 moeten maar liefst 1,5 miljoen huizen aardgasvrij zijn gemaakt. Een geweldige opgave! Momenteel worden er op 46 plekken in Nederland gewerkt aan aardgasvrije wijken en dorpen, waaronder in Garyp. Garyp is aangewezen als één van de proeftuinen.

  Tijdens de Groenlunch nemen wij u mee langs de meest actuele stand van zaken. Wat zijn de meest recente ontwikkelingen en wat zijn de geleerde lessen tot nu toe? Hoe kunnen andere dorpen en wijken profiteren van de opgedane ervaringen? Het webinar vindt plaats in het Enerzjyhûs van Aardgasvrij Garyp. Tijdens het webinar vertelt projectmanager Jacob Miedema u alles over Aardgasvrij Garyp en hun missie om Garyp het eerste dorp van Nederland te maken dat aardgasvrij is. Daarnaast praat Reinier Romijn, van het Ministerie van BZK, u bij over de huidige stand van zaken, geleerde lessen en ontwikkelingen op het gebied van het programma Aardgasvrije Wijken.

  Kortom; mis het niet, zodat u weer op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen!

  De sprekers tijdens de Groenlunch zijn:

  -Jacob Miedema, Projectmanager Aardgasvrij Garyp.
  -Reinier Romijn, senior beleidsadviseur programma Aardgasvrije Wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  -Gespreksleider: Gerard Adema
  Groenlunch: Van het (aard)gas af: hoe doe je dat?

 • Webinar Gezonde bodem Gezonde voeding Gezond bedrijf
  Hoe ontwikkelt de markt zich?

  Korte keten. Biologisch. Duurzaam. Lokaal. Allemaal begrippen die rond groente en fruit steeds prominenter doorklinken in visies over landbouw- en tuinbouw.

  Consumenten worden in toenemende mate uitgedaagd om bewuster en duurzamer te kopen. ‘Om de hoek’, direct bij de boer, van het seizoen en van een vitale bodem. Vitale bodems die dankzij duurzaam bodembeheer barsten van het bodemleven en waar smakelijke producten boordevol mineralen en vitamines vanaf komen.

  Voedsel is in transitie. Maar hoe hard gaat dit eigenlijk? Hoe ontwikkelt de vraag zich naar lokaal, duurzaam en vitaal voedsel van een gezonde bodem? En is er voldoende aanbod? Wat is de meerwaarde en wordt die meerwaarde gezien en betaald? Is er een verdienmodel?

  Twee ervaren marktspelers laten hier hun licht op schijnen: Janco Heida, mede-oprichter van de Streekboer en de Coöperatie Boer & Chef en Michaël Wilde, directeur van Bionext.
  Webinar Gezonde bodem Gezonde voeding Gezond bedrijf

 • Groenlunch: Energielandschappen

  In het kader van de transitie naar duurzame energie wordt op verschillende plekken in Fryslân gewerkt aan energieopwekking, waaronder zonnevelden. Deze vorm van energieopwekking kan een behoorlijke impact hebben op de Friese natuur en het landschap. Steeds meer zien we initiatieven waar duurzame energieopwekking onderdeel wordt van een meer integrale, natuurinclusieve benadering. Er is sprake van meervoudig gebruik waar omwonenden, natuur en landschap van kan profiteren. In Fryslân komt deze discussie op gang, mede vanwege een beperking van de provincie Fryslân op de aanleg van nieuwe zonnevelden in het buitengebied. De FMF ziet kansen om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen dit in combinatie met het herstel van de biodiversiteit en het Friese landschap. Tijdens het webinar wordt ingegaan op concrete voorbeelden zoals die van het Klaverblad Noordoost bij Heerenveen waar bedrijventerrein, een zonnepark en natuurinclusieve landbouw in een integraal ontwerp samengaan.

  Tijdens het webinar gaan vier sprekers hun visie en ideeën presenteren. Er wordt ingegaan op het project Energietuinen van de Natuur en Milieufederaties, de impact op biodiversiteit van zonnevelden en tot slot op landschappelijke ontwerpen in het kader van de Friese Energie waaier.

  Sprekers:

  Pim Kupers: Landschapsarchitect, H+N+S landschapsarchitecten

  Alex Schotman: Onderzoeker Wageningen Environmental Research

  Christiaan Visser: Stedenbouwkundige Gemeente Heerenveen

  Gespreksleider: Gerard Adema: FMF, thematrekker Friese Klimaataanpak

  Groenlunch: Energielandschappen

 • Groenlunch: Webinar Circulair Koken
  Van 1 t/m 6 februari 2021 is de Week van de Circulaire Economie. Een economie waarin we slimmer en anders omgaan met grondstoffen. Belangrijk, want ieder jaar teren we in op de reserves van de planeet. De Earth Overschoot Day, de dag waarop we hebben verbruikt wat de aarde in een jaar aan grondstoffen kan leveren, viel in 2020 al op 22 augustus.

  Minder biodiversiteit, meer ontbossing, bodemerosie en CO2-uitstoot zijn gevolgen. De aarde wordt in een hoog tempo opgemaakt. We kunnen dit veranderen. Daarvoor zijn er veel mogelijkheden om toe te passen in het dagelijks leven. Door circulair te koken en kopen bijvoorbeeld. Zo creëer je impact vanuit de eigen keuken en de eigen portemonnee. En dat zet zoden aan de dijken. Want wist je dat we in Nederland per jaar bijna 34 kilo per persoon ongebruikt weggooien in de afvalbak? In supermarkten ligt voedsel vaak verpakt in plastic. Ook veel voedsel komt van ver weg. Gesleep met voedsel, plastic, verspilling, koken op gas, het draagt allemaal negatief bij aan de ecologische voetafdruk.

  Maar – hoe pak je dat nu aan? Wil je minder voedselverspilling? Tips om duurzamer te kopen en te koken? Geïnspireerd worden om met lokale ingrediënten aan de slag te gaan? Kom dan via onze live-stream virtueel bij ons aan tafel. Kijk in de pannen van onze live kokende circulaire kok Gerard Voskuilen en zijn studenten op het ROC Friese Poort Sneek.

  https://eetbaarfryslan.frl/circulair/
  Groenlunch: Webinar Circulair Koken


 • The series features a selection of high-quality seminars covering outstanding contributions to the fields of ecology and evolution research based on articles published in Royal Society Publishing journals Proceedings B, Philosophical Transactions B, Biology Letters and Royal Society Open Science. Find out more about us by clicking on the 'About the organiser' tab below. Each talk is associated with a recent paper or theme issue, selected by the journal's editors as being particularly innovative or having had significant recent impact.

  Subscribe to this series for updates on the latest discoveries in the fields of ecology and evolution.
  https://royalsociety.org/journals/#all-journals
  https://cassyni.com/s/ecology-and-evolution


 • Viral spillover risk increases with climate change in High Arctic lake sediments
  Audrée Lemieux
  https://cassyni.com/events/9MPzvBSujmbv3GgqMVDShB

 • Extensive polyploid clonality was a successful strategy for seagrass to expand into a newly submerged environment
  Elizabeth A. Sinclair and Jane Edgeloe
  https://cassyni.com/events/MaUKvjE31DERyxY3ZvXkYm

 • Phenological mismatches and the demography of solitary bees - presented by Diego Vázquez and Prof. Marcel Dorken
  Phenological mismatches and the demography of solitary bees
  Diego Vázquez
  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q
 • https://ardea.nou.nu/specialardea.php

 • Publicado el 04 de junio de 2023 a las 07:36 PM por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios aún.

  Añade un comentario

  Entra o Regístrate para añadir comentarios