324-Reports Rapporten 2018

https://www.eis-nederland.nl/rapporten https://www.eis-nederland.nl/rapporten https://www.natuurkennis.nl/publicaties/landschapoverstijgendnw/ https://www.natuurkennis.nl/publicaties/laagveen-en-zeekleilandschap/ https://www.natuurkennis.nl/publicaties/obn-nieuwsbrieven-uit-vakblad-nbl/ https://www.natuurkennis.nl/publicaties/proefschriften/ https://www.natuurkennis.nl/publicaties/scientific-articles/
         
    L. Slikboer, G. Bos & M. Reemer (2018).

Bijen, zweefvliegen en dagvlinders langs de Honey Highway in 2018
EIS 2018-25 EIS Kenniscentrum insecten, Leiden, De Vlinderstichting, Wageningen
Langs het recent door Rijkswaterstaat aangelegde deel van de A4 tussen Delft en Schiedam is ter hoogte van Schipluiden een bermtraject met een lengte van drie kilometer ingezaaid met een speciaal bloemrijk zaadmengsel gericht op het aantrekken van bijen. De westelijke wegberm langs dit traject staat bekend als de Honey Highway. In de oostelijke berm is een ander bloemrijk zaadmengsel ingezaaid. Dit rapport doet verslag van de tweede meting om de effecten van deze maatregelen op de bestuiversfauna te kunnen volgen. Onder bestuivers worden hier de bijen, zweefvliegen en dagvlinders verstaan.

  Downloaden
         
    Kos, M. (2018).

Bijen en andere bestuivers in stedelijk groen van Purmerend in 2018
EIS 2018-23 EIS Kenniscentrum insecten, Leiden
Op verzoek van de Gemeente Purmerend heeft EIS Kenniscentrum Insecten in zowel 2014 als 2018 een inventarisatie uitgevoerd van de bijen, zweefvliegen en dagvlinders op verschillende locaties in de stad. De inventarisatie in 2014 geldt als een nulmeting, terwijl de inventarisatie in 2018 een vervolgmeting is. Effecten van eventuele wijzigingen in het stedelijk groenbeheer om de bijen-, zweefvliegen- en dagvlinderfauna te stimuleren kunnen hiermee inzichtelijk gemaakt worden. Naast de negen locaties die zowel in 2014 als in 2018 zijn onderzocht, zijn in 2018 ook nog drie locaties voor het eerst onderzocht.

  Downloaden
         
    Reemer, M. & L. Slikboer (2018).

‘Jumping green’: bestuivers en bermbeheer langs Rijksweg N11 
EIS 2018-18 EIS Kenniscentrum insecten, Leiden
In 2017 is Rijkswaterstaat bij wijze van experiment begonnen met een gefaseerd maaibeheer in de bermen van Rijksweg N11 tussen Hazerswoude en Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland). Hierbij wordt in twee ronden (juni en september) vaksgewijs gemaaid zodat er tijdens één maaironde geen volledige kaalslag van de vegetatie ontstaat. Flora en fauna krijgen zo de kans om ‘over te springen’ van de gemaaide naar de ongemaaide delen, zodat hun populaties in de bermen kunnen overleven. Rijkswaterstaat en uitvoerende aannemer Vermeulen hebben deze vorm van gefaseerd maaien ‘Jumping Green’ genoemd.

  Downloaden
         
    Zeegers, T., J.T. Smit & L. Slikboer (2018).

Nulmeting insecten van ecologisch beheerde bermen in Overijssel
EIS 2018-16 EIS Kenniscentrum insecten, Leiden
In opdracht van de provincie Overijssel heeft EIS Kenniscentrum Insecten een nulmeting uitgevoerd van de insectenfauna van ecologisch beheerde bermen in de provincie. Deze bermen worden sinds de jaren 1980 ecologisch beheerd, maar niet eerder speelden insecten bij de evaluatie van het beheer een rol. In het kader van de nieuwe natuurvisie wil de provincie daarin veranderingen aanbrengen door nadrukkelijk aandacht te schenken aan insecten. De belangrijkste groep waarnaar gekeken is tijdens deze eerste inventarisatie zijn bijen. Daarnaast is er ook gekeken naar dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Verder zijn ook de zweefvliegen als groep van belangrijke bestuivers meegenomen.

  Downloaden
         
    Zeegers, T., L. Slikboer, J. Noordijk, B. Koese & T. Heijerman (2018).

Insecten in het buitenland van Rhoon 2018
EIS 2018-05 EIS Kenniscentrum insecten, Leiden
In het Buijtenland van Rhoon wil de provincie Zuid-Holland ‘hoogwaardige akkernatuur’ laten ontstaan. In 2017 is hiermee van start gegaan in de Zegenpolder in een gebied van circa 75ha. EIS Kenniscentrum Insecten is in dat jaar in opdracht van de provincie Zuid-Holland begonnen met een nulmeting van het voorkomen van insecten in de Zegenpolder. In 2018 is dit onderzoek vervolgd met een selectie van de methoden van het jaar 2017 en een uitbreiding van het onderzoek naar de omliggende gebieden (brongebieden). In de Zegenpolder werden vliegende insecten, biomassa, en aquatische fauna onderzocht, in de brongebieden lag de focus op bodemfauna en zweefvliegen. 

  Downloaden
         
   

Stip. A. & Smit, J.T. (2018).
Monitoring van bestuivers op Groninger Vogelakkers
EIS 2018-32 Vlinderstichting, Wageningen en EIS Kenniscentrum insecten, Leiden
In dit rapport worden de resultaten weergegeven van twee jaar monitoring van bestuivende insecten in Groninger Vogelakkers. Tijdens in totaal 240 transecttellingen zijn in 2017 en 2018 samen in totaal 1027 bijen en 1120 zweefvliegen geteld. De groepen hommels (70% van het aantal tellingen), honingbijen (60%), langlijfjes (43%) en grote bijvliegen (34%) waren daarbij het talrijkst.Uit deze studie blijkt voor het eerst dat Vogelakkers gebruikt kunnen worden door bijen en zweefvliegen, zowel door algemene als zeldzame soorten. Verder wordt de grote waarde van monitoring door vrijwilligers onderstreept. Zelfs groepen die bekend staan om hun lastige determinatie zijn op laagdrempelige wijze door vrijwilligers te monitoren, mits er een opleiding en goede professionele ondersteuning geboden worden. Aanbevolen wordt om de monitoring en de ondersteuning ervan de komende jaren voort te zetten.

  Downloaden
         
   

Zeegers, T., Smit, J. & Reemer, M., (2018) 
Bijen in het Bergherbos: nulmeting 2018  E
IS 2018-26 EIS Kenniscentrum insecten, Leiden. In 2018 heeft EIS Kenniscentrum Insecten in opdracht van Natuurmonumenten een inventarisatie uitgevoerd van de bijenfauna van het Bergherbos en de nabijgelegen Galgenberg. De focus lag hierbij op graslanden, akkers en anderszins voor bijen meest geschikte habitats. Het doel was het verkrijgen van een globaal beeld van de bijenfauna en de ligging van de belangrijkste locaties voor bijen in het gebied. Het gebied is in 2018 op negen verschillende dagen tussen 9 april en 3 september onderzocht. Als aanvulling wordt een overzicht gegeven van de bekende historische bijengegevens uit het gebied.

  Downloaden
         
   

Slikboer, L. (2018) 
Wilde bijen in het stedelijk groen van Gorinchem

EIS 2018-22 EIS Kenniscentrum insecten, Leiden
Op verzoek van de gemeente heeft EIS Kenniscentrum Insecten in 2018 een inventarisatie van wilde bijen binnen de gemeentegrenzen van Gorinchem verricht. In totaal zijn gedurende het onderzoek 86 soorten bijen gevonden. De locatie met de meeste soorten is Oostgracht (58 soorten), op de voet gevolgd door De Donken (54 soorten) en de Stadswal (50 soorten). Uit historische gegevens zijn nog 11 aanvullende bijensoorten bekend, waarmee het totaal aantal soorten voor Gorinchem op 97 komt, bijna een derde van de gehele Nederlandse bijenfauna (331 soorten, Reemer 2018). Hiermee is de gemeente uitzonderlijk soortenrijk.

  Downloaden
         
         
    R. Zollinger, H. Sierdsema, L. Sparrius, J. Smit, A. Vaessen, G. Lelieveld, M. La Haye, J. van Deijk & R. van Grunsven. (2018) 
Onderzoek opgave provinciale biodiversiteit en biodiversiteit Noord-Brabantse bossen.
EIS 2018-19 Stichting RAVON, Nijmegen, EIS Kenniscentrum insecten, Leiden
De Provincie Noord-Brabant heeft de soortenorganisaties verzocht offerte uit te brengen naar “Onderzoek opgave provinciale biodiversiteit Noord-Brabantse bossen” (Projectleiding: Wiel Poelmans; portefeuillehouder: Johan van den Hout; versie d.d. augustus 2017). RAVON trad als trekker op mede namens de andere soortenorganisaties (Vlinderstichting, Sovon, Zoogdiervereniging, EIS Kenniscentrum Insecten, FLORON, NMV, BLWG).
  Downloaden
         
   

Reemer, M., Kos, M., Slikboer, L. (2018) 
Bijen en zweefvliegen in het Land van Wijk en Wouden: herhaling 2018  
EIS 2018-17 EIS Kenniscentrum insecten, Leiden
Vele partijen in de regio nemen maatregelen in inrichting en beheer. Om te onderzoeken of deze maatregelen het gewenste effect hebben op de wilde bijenfauna, is een monitoring opgestart. De nulmeting vond plaats in 2015 en de eerste herhaling in 2018. Deze rapportage bespreekt de resultaten van de herhaling en vergelijkt deze met die van de nulmeting. In 2018 zijn binnen de monitoring 91 soorten bijen en 81 soorten zweefvliegen gevonden. In vergelijking met 68 soorten bijen en 85 soorten zweefvliegen betekent dit voor de bijendiversiteit een toename van 34% en voor zweefvliegen een afname van 5%.

  Downloaden
         
   

Slikboer, L. & Reemer, M., (2018).
Bijen en zweefvliegen in wegbermen van de Lithse Polder: herhaling 2018
EIS 2018-15 EIS Kenniscentrum insecten, Leiden
IDe gemeente Oss is in 2017 in de Lithse Polder gestart met een vorm van ecologisch bermbeheer. Dit beheer houdt in dat de eerste meter van de berm (aan de wegzijde) twee maal per jaar wordt gemaaid (juni en september/oktober) en de rest van de berm alleen in september of oktober. In 2018 zijn in totaal 11 soorten bijen en 20 soorten zweefvliegen gevonden. In 2017 waren dit er respectievelijk 16 en 19. Per locatie zijn in 2018 maximaal vijf soorten bijen en 12 soorten zweefvliegen aangetroffen. Hiermee blijft de Lithse Polder tot op heden een soortenarm gebied

  Downloaden
         
    Smit, J. T. (2018)

Voorkomen van het vliegend hert op enkele Veluwse defensieterreinen 
EIS 2018-14, EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden
In 2018 is onderzoek uitgevoerd naar het eventueel voorkomen van het vliegend hert op een drietal terreinen van defensie: ASK Oldenbroek, kazerne Nieuw Milligen en ISK Harskamp. Aanleiding was een tweetal waarnemingen uit twee van de betreffende terreinen: een vrouwtje uit 2012 op ASK Oldenbroek en een mannetje uit 2014 op ISK Harskamp.

  Niet openbaar
         
   

Reemer, M. (2018) 
Bijen en zweefvliegen op bedrijventerrein Grote Polder in 2018.
EIS 2018-11, EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden 
In het kader van het Groene Cirkels Bijenlandschap slaan de Gemeente Zoeterwoude en enkele lokale bedrijven de handen ineen om bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk bijvriendelijk in te richten. In 2018 zijn 34 soorten bijen gevonden, een kleine vooruitgang ten opzichte van 2016 toen er 29 zijn gevonden. Dat er wel degelijk sprake is van een vooruitgang blijkt beter uit de resultaten voor elke locatie afzonderlijk: op elke locatie op het bedrijventerrein is zowel het aantal bijensoorten als het aantal getelde exemplaren duidelijk toegenomen. Deze toename is het duidelijkst op de plekken waar nieuwe beplanting is aangebracht.

  Downloaden
 
         
    Wallis de Vries, M., Noordijk, J., Smit, J.T., Van Wagensveld, T., Van Rijsewijk, A., Zollinger, R. & Nijssen, M. (2018)

Optimalisatie van begrazing voor de heidefauna
EIS 2018-10, Vlinderstichting, Wageningen, EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden

Hoe begrazing in ruimte en tijd het beste kan worden gestuurd vormt nog steeds een belangrijke kennislacune en een grote uitdaging voor het beheer, met name ten behoeve van de prioritaire soorten voor de heidefauna. In dit project is daarom een validatie van eerdere inzichten uitgevoerd en is een beheerexperiment gestart waarvan de eerste resultaten op korte termijn zijn vastgesteld. De belangrijkste effecten worden echter op middellange termijn verwacht. 

  Downloaden
         
   

Wallis de Vries, M.F., Noordijk, J., Smit, J., Lambrikx, N., van Rijsewijk, A. & Zollinger, R. (2018)
Naar een klimaatbestendige heidefauna in Noord-Brabant: Rapportage Fase 2. 
EIS 2018-09, De Vlinderstichting / Stichting RAVON / EIS-Kenniscentrum Insecten, Wageningen.Klimaatextremen worden met de voortschrijdende klimaatverandering naar verwachting steeds gewoner. Dat betekent meer kans op zowel zomerdroogte als zware regenval. Voor het gentiaanblauwtje en andere diersoorten van de natte heide kan dat een probleem zijn omdat hun leefgebied zich juist op de grens van nat en droog bevindt en door vergrassing met pijpenstrootje in de knel komt. Bij natuurherstel door vernatting kan dit extra problematisch zijn wanneer er hogerop geen geschikt leefgebied te vinden is. In Noord-Brabant is daarom de afgelopen vijf jaar in verschillend heidegebieden gewerkt aan kleinschalige herstelmaatregelen over de hele hoogtegradiënt van nat naar droog.

  Downloaden
         
   

Reemer, M. (2018) 
Basisrapport voor de Rode Lijst Bijen
EIS 2018-06, EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden In dit rapport is een voorstel voor een herziene Rode Lijst Bijen opgenomen. Aan de hand van dit voorstel zal de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(LNV) de officiële Rode Lijst vaststellen en publiceren in de Staatscourant.De nieuwe Rode Lijst zal de in 2004 door de toenmalige staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vastgestelde Rode Lijst (Staatscourant 2004, nr. 218) vervangen.

  Downloaden
         
    Raemakers, I., Faasen, T., Reemer, M. & Smit, J.T. (2018) 
Trends van wilde bijen in Noord-Brabant Rapportage 2017
EIS 2018-01, EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden en Ecologica
In 2017 heeft de provincie Noord-Brabant aan Ecologica en EIS Kenniscentrum Insecten de opdracht gegeven om zo’n trendonderzoek uit te voeren. Op een aantal vaste locaties wordt in 2017, 2019 en 2022 de bijenfauna vastgelegd en deze resultaten worden gebruikt voor een trendanalyse. Dit tussentijdse verslag geeft een overzicht van de bevindingen in het startjaar 2017.
  Downloaden
 
 

 

 
       
         
https://www.eis-nederland.nl/rapporten https://www.eis-nederland.nl/rapporten https://www.natuurkennis.nl/publicaties/landschapoverstijgendnw/ https://www.natuurkennis.nl/publicaties/laagveen-en-zeekleilandschap/ https://www.natuurkennis.nl/publicaties/obn-nieuwsbrieven-uit-vakblad-nbl/ https://www.natuurkennis.nl/publicaties/proefschriften/ https://www.natuurkennis.nl/publicaties/scientific-articles/
Publicado el 24 de julio de 2022 a las 06:13 PM por ahospers ahospers

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios